STEM là một phương pháp dạy học dựa trên ý tưởng sáng tạo nhằm mục đích phát triển phẩm chất và năng lực người học liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học - theo cách tiếp cận liên môn và người học có thể áp dụng để giải quyết vấn đề trong cuộc sống hàng ngày. ...