• Cuộc thi "Đại sứ văn hóa đọc" năm 2020 trên địa bàn Hà Tĩnh.
Khảo thí - KĐCL