•            Thực hiện Công văn số 1812/ SGDĐT-TTr ngày 17/9/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng chống tham nhũng” Trường THPT Lý Tự Trọng lên kế hoạch triển khai cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng ...
Khảo thí - KĐCL