“WELCOME TO OUR ENGLISH SPEAKING CLUB”                Năng lực ngoại ngữ, đặc biệt năng lực tiếng Anh là một yêu cầu cấp thiết  trong thời kì hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay. Tiếng Anh giúp hình thành và phát triển năng lực giao tiếp,phục vụ học tập, nhu cầu trao đổi thông tin, và kết nối việc ...