Chương trình GDPT tổng thể nêu rõ: Giáo dục thể chất trong nhà trường THPT góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục phát triển thể chất và năng lực cho học sinh, trọng tâm là: Trang bị cho học sinh kiến thức và kỷ năng chăm sóc sức khỏe; kiến thức và kỷ năng vận động; hình thành thói quen tập ...