• Đề thi thử tốt nghiệp lần 1, năm 2020 (gửi Sở)
  • Cuộc thi "Đại sứ văn hóa đọc" năm 2020 trên địa bàn Hà Tĩnh.
Khảo thí - KĐCL